Regisztráció
Elfelejtette jelszavát?

2018 december 6.-i közgyűlésen elfogadott egyesületi Alapszabály

2018.12.10. 21:02:00


 

A Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület Alapszabálya

 

 

A Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület 2018. december 6-án tartott Közgyűlésen jelen lévő tagok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve az alábbi tartalommal módosítják a szervezet alapszabályát:

 

I.

Az egyesület adatai

 

1.      Az egyesület neve: Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület

 

2.      Az egyesület rövidített elnevezése:   CT Egyesület

 

3.       Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: -

 

4.      Az egyesület székhelye: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.

 

5.      Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

 

6.        Az egyesület honlapjának címe:   www.gyermekdiabetes.hu

 

II.

Az egyesület célja, tevékenysége

 

 

1.      Az egyesület célja:

        

         -a cukorbeteg gyermekeket nevelő családok  és gondozásukat ellátó egészségügyi szervezet együttműködésének koordinálása, a gyermekek hathatós kezelésének és állapotuk javításának és/vagy szintentartásának érdekében, ezzel is megkönnyítve az életvitelüket,

        

         -a cukorbeteg gyermekek és szüleik speciális képzésének megszervezésével, a sportolási lehetőségek biztosításával, a diabeteszes életmód megteremtésének és fenntartásának elősegítésével, valamint továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadással megkönnyíteni együttélésüket a cukorbetegséggel, elősegítve a társadalmi beilleszkedésüket.

 

 2.        Az egyesület tevékenysége:

 

Az egyesület céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységet fejti ki:

[Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pont]

 

 

 

Közhasznú tevékenység

 

 

Közfeladat

 

Jogszabályhely

1.

Civil szervezet részvételével megvalósított, elsősorban az I-es típusú cukorbetegséggel élő gyermekek segítését célzó tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek szövődményeinek megelőzése érdekében.

közegészségügyi közfeladat

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. (1)-(2) bekezdése

 

Az egyesület speciális tevékenysége:

 

-speciális képzések szervezése és érintett gyermekek és szüleik részére, diabetesszel foglalkozó szakemberek közreműködésével és szemléltető eszközök biztosításával.

-a gyermek-diabetologiai ellátás szereplői (orvosok, szakdolgozók, dietetikusok,) és ellátottjai (szülök, nagyszülők, érintett diabeteszes gyermekek) folyamatos képzésének, továbbképzésének támogatása, elősegítése. Ennek érdekében az Egyesület feladatának tekinti szakmai konferenciák, laikus programok, téli sítáborok, nyári életmód táborok, edukációs napok, edukációs hétvégék szervezése lebonyolítását,

-különös gondot fordít a cukorbeteg diéta megtanulására, megtanítására,            és lehetőségei szerint minden eszközzel támogatja annak betarthatóságát,

- az Egyesület tagjainak szervezéssel elősegíti és támogatja a cukorbetegséggel érintett  családokat, részükre rendszeresen megrendezésre kerülő intenzív testmozgást,                     sportolást elősegítő alkalmakkal.

-megszervezi a cukorbeteg gyermekek téli és nyári táborozását

-segíti a rehabilitációt és beilleszkedést a társadalomba,

-kapcsolattartás és együttműködés minden szervvel, amely elősegíti az   egyesületi célok megvalósulását.

 

 

III.

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

 

 

1.      Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]

 

2.      Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont]

 

3.      Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]

 

4.      Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont]

 

5.      Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a www.gyermekdiabetes.hu internetes honlapján, az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és a Kisalföld hírlapban való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 30. napjáig a www.gyermekdiabetes.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja]

 

6.      Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont]

 

IV.

Tagdíj

 

1.      Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege  3.000,- Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 15. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján  megfizetni.

 

         Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 15. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

 

V.

A tagság

 

1.      Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

 

VI.

A tagsági jogviszony keletkezése

 

1.      Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

 

VII.

A tagsági jogviszony megszűnése

 

1.      A tagsági jogviszony megszűnik:

         a./ A tag kilépésével.

         b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c./ A tag kizárásával.

 

2.      A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

 

3.      Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

         Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az  érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az  érintett taggal.

 

VIII.

A tagok jogai

 

1.      Az egyesület tagja jogosult:

         a./ az egyesület tevékenységében részt venni

         b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni

         c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

         d./ az egyesület irataiba betekintetni

         e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

 

         A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

       

 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

IX.

A tagok kötelezettségei

 

1.      Az egyesület tagja:

        

         a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

         b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

         c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

         d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

        

 

 

 

 

 

 

X.

Az egyesület szervei

 

1.       Az egyesület szervei:

a./ Közgyűlés

b./ Elnökség

c./ Felügyelő bizottság

 

A Közgyűlés

 

2.      A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.

Kérjük, támogassa Egyesületünk működését SZJA-ja 1 %-ával!

Adószámunk: 19113478-1-08
Tagdíjbefizetés az Egyesület bankszámlájára:
OTP
 Bank : 11737007-20051486

Újdonságok

 Bár már az előző cikkben sok köszönő szó elhangzott, de ezt is szeretnénk a csokorba beilleszteni. 

Köszönjük a hálás szavakat Váróczi-Bakos Ritának 
 Az idei évi "TÖPR" is eltelt, sok szép emléket hagyva a résztvevők szívében.
Fogadjátok sok szeretettel ezeket a beszámolókat, köszönő leveleket, melyek arról tanúskodnak mind, hogy JÓ, AMIT CSINÁL A CSAPAT immáron 12. alkalommal. 
Bizonyára Mindenki ismeri a Sportos Cukorebetegek Egyesületét. Az ő programjukra szeretnénk most Benneteket meginvitálni.

FONTOS: a jelentkezést NE NÁLUNK, hanem a lent megadott elérhetőségeken tegyétek meg. 

A programmal kapcsolatban bővebb információ a www.sportoscukros.hu vagy a www.facebook.com/sportoscukros

Fotogaléria

Copyright © 2010 Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület
design: dwiki | created by Mimo
Pharma-Marketing Kft  Roche  Lilly  77 Elektronika Kft.  Novo Nordisk